Národní registr majitelů zvířat / On-line magazín / Pojištění psa aneb než dáte peníze pojišťovně (6.)

Pojištění psa aneb než dáte peníze pojišťovně (6.)

Jak může plnění pojišťovny vypadat
modelové příklady pojištění

Specializované pojištění psů je u nás zatím novinkou, pouze tři nebo čtyři pojišťovny nabízejí pojištění léčení úrazu, nemoci nebo úmrtí/utracení. Dvě vzorové pracovně nazveme „pojišťovna A“, „pojišťovna B“ „pojišťovna C“

Co nabízí „Pojišťovna A“:

Typy pojištění
Lze sjednat následující typy pojištění:
pojištění léčení úrazu nebo nemoci
pojištění uhynutí nebo utracení
pojištění odpovědnosti za škodu

Způsob uzavření pojistky: Pojištění lze uzavřít telefonicky (nebo standardně na pobočce).

Pojištění léčení úrazu nebo nemoci
Na co se vztahuje:
Škodní událostí, tzv. „pojistným nebezpečím“, které vyžaduje nezbytné veterinární léčení a neodkladné ošetření, je úraz pojištěného psa, nechronické onemocnění pojištěného psa, první vzplanutí onemocnění, které je později diagnostikováno jako chronické a které se dříve u psa neprojevilo; pojištění se vztahuje na úhradu prokazatelně vynaložených nákladů souvisejících s ošetřením a léčbou.
Komentář: mnoho majitelů zvířat u nás se mylně domnívá, že pojištění „proti nemoci“ pokryje snad s výjimkou preventivního očkování většinu jejich výdajů u veterináře. Řada diagnóz se pravděpodobně do definice nutného, zároveň přiměřeného léčení a bezodkladného ošetření nevejde.

Identifikace psa:
Pojištění lze sjednat pro psa, který je trvale označen mikročipem nebo tetováním.
Zdravotní stav:
Pojištěný pes musí být v době sjednání pojištění zdráv, být chován v odpovídajících zoohygienických podmínkách a pravidelně očkován proti vzteklině.

„Ochranná lhůta“
Pojištění vzniká prvním dnem po uzavření pojistné smlouvy. Pojišťovna však není povinna plnit škodní události, ke kterým došlo v době do 30 dnů ode dne počátku pojištění psa.
Komentář: ze strany pojišťovny jde o vcelku pochopitelné opatření, jímž předchází riziku uzavírání pojistných smluv až po „škodní události“, tedy po úrazu a nebo propuknutí nemoci. Bez souběžného ověření identity psa však poněkud ztrácí smysl a nemusí být složité pojišťovnu „obelstít“.

Hmotnostní a věkové limity:
Pojišťovaní psi jsou rozděleni do kategorií v závislosti na velikosti (tj. hmotnosti) a věku:hmotnost věk
do 40 kg do 9 let
nad 40 kg do 5 let

Zařazení do kategorií probíhá u psů s plemennou příslušností podle „číselníku plemen“, zařazení křížence stanovuje na svou odpovědnost pojistník. Hmotnost takového psa v době trvání pojištění nesmí převýšit horní hranici hmotnostní kategorie uvedené v pojistné smlouvě. Pokud pes ztloustne nad svou kategorii, musí to pojistník nahlásit a upravit smlouvu. Zhubnutí se nehlásí.
Komentář: stanovené kategorie vylučují z pojištění relativně menší psy vyššího věku (i když do 40 kg se vejde většina plemen), ovšem i psy nad 40 kg v nejlepším věku, například šestiletého bernardýna. Otázkou zůstává, podle čeho bude pojišťovna ověřovat věk kříženců a psů bez průkazu původu.

Pojistné (ročně):
Je odstupňováno podle pojistného limitu (maximálnmí výše plnění), který se pohybuje od 15 do 30 tisíc Kč, a v závislosti na hmotností kategorii pojištěného psa:
pojistné limit 15.000 Kč limit 30.000 Kč
do 40 kg 1650,- Kč 3300,- Kč
nad 40 kg 2250,- Kč 4500,- Kč


Úhrady od pojišťovny (pojistné plnění):
V případě pojistné události vyplácí pojišťovna 70 % z nákladů na veterinární léčení poskytnuté v České republice, nejvýše však limit plnění uvedený v pojistné smlouvě. Hrazení léčebných nákladů platí po dobu až 30 dnů v případě nemoci a až 60 dnů v případě úrazu, kde jsou dále hrazeny i náklady na odnětí osteosyntetického implantátu. Za každý započatý rok věku nad uvedenou věkovou hranici se procentní podíl uhrazovaných nákladů na léčení snižuje o dalších 10 %.

Konkrétní situace tedy může vypadat takto:
Kategorie 1: hmotnost do 40 kg, pes mladší než 9 letÚhrada od pojišťovny Spoluúčast na 1000 Kč
70 % se hradí do věku 9 let 300,- Kč
60 % ve věku 10 let 400,- Kč
50 % ve věku 11 let 500,- Kč
40 % ve věku 12 let 600,- Kč
atd. do dovršení 15 let

Příklad: Pojistný limit 15.000 Kč, roční pojistné 1650,- Kč. Léčení psa (prokazatelně vynaložené náklady v důsledku pojistné události) ve věku 9 let stálo 6500,- Kč; pojišťovna hradí 4550,- Kč; minus pojistné 1650,- Kč, výsledek pro pojištěného + 2900,- Kč. O tři roky později v téže situaci pojišťovna uhradí 2600,- Kč, minus pojistné 1650,- Kč, výsledek pro pojištěného + 950 Kč. Pokud bude léčení ve 12 letech věku psa stát jen 2000,- Kč, pojišťovna uhradí 800 Kč, minus pojistné 1650 Kč, výsledek pro pojištěného - 850 Kč. Na pojištění za dobu od 2 do 12 let vynaloží majitel psa celkem 18.150 Kč.

Kategorie 2: hmotnost nad 40 kg, pes mladší 5 let


Úhrada od pojišťovny Spoluúčast na 1000 Kč
70 % do věku 5 let 300 ,- Kč
60 % ve věku 6 let 400,- Kč
50 % ve věku 7 let 500,- Kč
40 % ve věku 8 let 600,- Kč
30 % ve věku 9 let 700,- Kč
20 % ve věku 10 let 800,- Kč
10 % ve věku 11 let 900,- Kč
0 % od věku 11 let a 1 den 100 %

Za prvních pět let života zaplatí majitel velkého psa při limitu 15 tisíc Kč na pojistném 11.250,- Kč, od dvou do 15 let 24.750 Kč
Komentář: Filosofie tohoto pojištění je tedy taková - čím je pes starší a čím více bude nemocný, tím méně se bude pojišťovna na nákladech za léčení podílet. Neboli: Pojistěte si mladé, malé, zdravé psy.

Pojištění uhynutí nebo utracení
(Voříšci umírají bez náhrady)
Doplňkové pojistné podmínky „pojišťovny A“ stanovují, že tento typ pojištění se vztahuje pouze na psy s průkazem původu nebo na psy, kteří prokazatelně absolvovali speciální výcvik. Smrt psa je třeba oznámit pojišťovně do tří dnů.

Na co se pojištění vztahuje:
Tento typ pojištění se u „pojišťovny A“ vztahuje na případy uhynutí nebo utracení psa v důsledku nákazy, infekční i neinfekční získané nemoci, úrazu, operace, porodní škody nebo akutní otravy látkami přijatými z vnějšího prostředí. Otrava musí být prokázána a vyšetřením ve státním veterinárním ústavu. Za otravu se ale nepovažuje kumulace toxických látek v těle psa, autointoxikace („samootrava“) organismu a chronické otravy.

Se získáním pojišťovnou požadovaného vyšetření od státního veterinárního ústavu to nebudou mít majitelé úplně jednoduché. V České republice je pět ústavů, a to v Praze, v Českých Budějovicích, v Olomouci, v Hradci Králové a v Jihlavě. Ne všude však žadatel uspěje. Vzhledem k nákladům na vyšetření, které může dosáhnout i několika tisíc korun, by ve smlouvě mělo být dohodnuto, kdo požadované vyšetření hradí, respektive nejde-li na úkor vyplacené částky.Kupříkladu SVÚ Hradec Králové v případech úhynů psa provádí pouze pitvy a bakteriologickou diagnostiku. V případě podezření na otravu zasílá odebraný materiál k toxikologickému vyšetření na SVÚ Praha. Státní veterinární ústavy podle jejich vyjádření žádné zvláštní ujednání o uvedeném postupu s žádnou pojišťovnou nemají a ani o tom neuvažují.

Výluky z pojištění:
Pojištění se nevztahuje na případy, kdy k úhynu psa došlo v důsledku úmyslného jednání vlastníka psa nebo člena jeho rodiny, v důsledku porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání, v důsledku zákroku osoby nezpůsobilé k odbornému výkonu, v důsledku příčin, k nimž došlo před počátkem pojištění, a v době do dosažení tří měsíců věku pojištěného psa.
Komentář: z celkového vyznění pojistných podmínek je zřejmé, že posouzení všech uvedených okolností bude na veterinárním lékaři, respektive na jeho víře v tvrzení majitele psa. Na něm také bude vystavení „osvědčení o příčině pojistné události“.

Hmotnostní a věkové limity:
Pojišťovaní psi jsou při pojištění uhynutí nebo utracení rozděleni v „pojišťovně A“ do kategorií v závislosti na velikosti (tj. hmotnosti) a věku obdobně jako u pojištění léčení úrazu nebo nemoci. Aktuální hmotnost psa v době úmrtí je nutno pojišťovně nahlásit. Navíc je tento typ pojištění omezen na psy s průkazem původu nebo na psy, kteří prokazatelně absolvovali speciální výcvik. Pokud pes, a to i jedinec bez průkazu původu (tedy implicitně se speciálním výcvikem) převýší hmotnost 40 kg, musí majitel „bezodkladně“ nahlásit tuto skutečnost pojišťovně, aby bylo změněno zařazení do hmotnostní kategorie, respektive plemenné příslušnosti, uvedené v pojistné smlouvě.

Pojištění zaniká
u psů do 40 kg při dovršení věku 11 let, a u psů nad 40 kg po dosažení věku 6 let. Pojistné plnění je dále sníženo na 80 % sjednaného limitu v případě uhynutí nebo utracení psa staršího 7 let v kategorii do 40 kg a u psa staršího 4 let o hmotnosti nad 40 kg.

Identifikace psa
Pojištění lze sjednat pro psa, který je trvale označen mikročipem nebo tetováním.

Pojistné (ročně): je odstupňováno podle pojistného limitu (maximální výše plnění), který se pohybuje od 15 do 20 tisíc, ve zvláštních případech může činit až 30 tisíc Kč, a v závislosti na hmotnostní kategorii pojištěného psa. Roční pojistné s limitem plnění 15 tisíc činí 1237,- Kč, s limitem 20 tisíc 2250,- Kč.
Pojištění je možno i slučovat, například lze uzavřít pojištění úrazu a nemoci + pojištění uhynutí nebo utracení. Například u psa plemene bulteriér tak majitel za dobu od druhého do třináctého roku života zaplatí na pojistném 66.684 Kč.

21.7.2010 | napsal: Dr. Michal Císařovský | zdroj: CANIS-MEDIA

Články magazínu:

A takhle to funguje v ideálním případě

23.1.2014 | napsal: NRMZ | zdroj:

Tak takhle to funguje v ideálním případě - majitel se o nalezném pejskovi dozvěděl dřív, než vůbec zjistí, že se mu pes ztrail. Pražská Městská policie nám dnes oznámila nález fenky amerického stafforda Tuly.
více...

Nejvíce psů se ztratí o adventních víkendech

18.12.2013 | napsal: NRMZ | zdroj: NRMZ

Majitelé psů si při přípravách na Vánoce přestávají dávat pozor na své mazlíčky. Operátoři NRMZ přijímají o adventních víkendech více než dvojnásobek hlášení o ztracených a nalezených psech oproti stavu ve zbývající části roku.
více...

Vyhráli jste?

11.12.2013 | napsal: NRMZ | zdroj: NRMZ

Vylosovali jsme 137 výherců cen ve vánoční soutěži NRMZ.
Zkontrolujte si, zda není mezi výherními čísly také číslo čipu vašeho mazlíčka.
více...

Správné odpovědi na vánoční soutěž

11.12.2013 | napsal: NRMZ | zdroj:

Odpověděli jste správně na otázky z vánoční soutěže?
více...

Povodeň zasáhla opět i pražskou ZOO

3.6.2013 | napsal: CANIS-MEDIA | zdroj: CANIS-MEDIA

Povodeň zasáhla opět i pražskou ZOO, fotka: w_V5800006.jpg Voda zatopila v pondělí 3.6.2013 i spodní část pražské ZOO. Máme k dispozici aktuální fotografie.
více...

120,- Kč může změnit jeden zvířecí osud - PES 2011

15.1.2013 | napsal: NRMZ | zdroj: narodniregistr.cz

120,- Kč může změnit jeden zvířecí osud - PES 2011, fotka: Pes2011_web.jpg Projekt PES 2011 vstupuje do čtvrtého roku. Cílem úspěšného projektu je zajistit označení mikročipem pro psy a kočky v útulcích pro opuštěná zvířata. Pomoci změnit jeden zvířecí osud můžete i zakoupením jediného mikročipu za 120,- Kč.
více...

Jak postupovat při ztrátě zvířete

20.3.2012 | napsal: | zdroj:

Jak postupovat při ztrátě zvířete, fotka: DO1162001_w.jpg Voláte, pískáte, ale marně, pes prostě zmizel? Není důvod hned propadat panice. Pradíme Vám, jaké kroky podniknout při ztrátě psa.
více...

O krádežích psů v reportážích TV Prima a ČT

13.6.2011 | napsal: NRMZ | zdroj: TV Prima a ČT

Krádeže psů byly tématem víkendových reportáží TV Prima (Krimi Plus) a ČT (Události). Pokud jste je neviděli, můžete se na reportáže podívat on-line ve vieodarchivech obou televizí. Podívejte se, jaká rizika hrozí Vašim pejskům a co proti nim můžete dělat. Pro sledování můžete využít odkazy uvedené dále.
více...

Potraviny mohou ohrozit vašeho psa

2.5.2011 | napsal: CANIS-MEDIA | zdroj:

Potraviny mohou ohrozit vašeho psa, fotka: DF1150029_w.jpg I běžné potraviny ohrožují zdraví a životy psů. Nově stoupá počet otrav po požití potravin s xylitolem - běžně používaným náhradním sladidlem. Najít ho můžete třeba ve žvýkačkách, ale i v pamlscích pro psy!
více...

2011 - přelomový rok pro cestování se psy

11.1.2011 | napsal: NRMZ | zdroj: SVS ČR

2011 - přelomový rok pro cestování se psy, fotka: PAS_finW.jpg Pokud se chystáte na dovolenou do zahraničí s tetovaným psem (kočkou či fretkou), nezapomeňte, že od 3.7.2011 je MIKROČIP jediným možným označením pro cestování mezi členskými státy EU.

více...

Pojištění psa aneb než dáte peníze pojišťovně (8.)

25.12.2010 | napsal: Dr. Michal Císařovský | zdroj: CANIS-MEDIA

Slovníček pojmů v pojistných smlouvách a podmínkách
více...

Brazilská fila Carmen oslavila 16. narozeniny

14.11.2010 | napsal: NRMZ | zdroj:

Brazilská fila Carmen oslavila 16. narozeniny, fotka: Carmen.jpg Příjemnou zprávu jsme dostali od našeho klienta ing. Petra Jiříčka - jeho brazilská fila Carmen oslavila 22.9. již 16. narozeniny.
16 let je považováno za velmi vysoký věk i u psů malých plemen, u brazilské fily již jde skutečně o mimořádný věk.
více...

Chovatel musí myslet na budoucnost

9.11.2010 | napsal: NRMZ | zdroj:

… napsal ve své knížce o psech Karel Čapek. Jeho slova platí i po více než sedmi desetiletích.
S touto myšlenkou byl před patnácti lety zřízen Národní registr majitelů psů, klientská databáze, jejímž cílem bylo zejména s ohledem na tehdejší novinku – označování psů a následně koček mikročipem – pomáhat majitelům v případech ztráty, zatoulání nebo odcizení jejich mazlíčka.
více...

Pozor na krádeže psů před obchodními centry

28.9.2010 | napsal: NRMZ | zdroj:

Po delší době je opět nutné zopakovat varování: Nenechávejte své psy čekat samotné před obchodními centry či menšími obchody. Krádeže psů jsou bohužel realitou. V anonymitě obchodního centra je opuštěný pes snadnou kořistí pro zloděje.
více...

Pojištění psa aneb než dáte peníze pojišťovně (7.)

28.7.2010 | napsal: Dr. Michal Císařovský | zdroj: CANIS-MEDIA

Jak může plnění pojišťovny vypadat
modelový příklad 2
více...

Pojištění psa aneb než dáte peníze pojišťovně (6.)

21.7.2010 | napsal: Dr. Michal Císařovský | zdroj: CANIS-MEDIA

Jak může plnění pojišťovny vypadat
modelové příklady pojištění
více...

Pojištění psa aneb než dáte peníze pojišťovně (5.)

14.7.2010 | napsal: Dr. Michal Císařovský | zdroj: CANIS-MEDIA

„Zdravotní“ pojištění (zde už velikost rozhoduje)

více...

Pojištění psa aneb než dáte peníze pojišťovně (4.)

1.7.2010 | napsal: Dr. Michal Císařovský | zdroj: CANIS-MEDIA

Majetek a/nebo zdraví

více...

Letní inspirace pro psy (tentokrát bez majitelů)

23.6.2010 | napsal: NRMZ | zdroj: NRMZ

Nechte psy, ať se také pobaví podle vlastních představ.

více...

Pojištění psa aneb než dáte peníze pojišťovně (3.)

21.6.2010 | napsal: Dr. Michal Císařovský | zdroj: CANIS-MEDIA

Když pejska lapají


Pojišťovna je vždy chytřejší, používá vychytanějších formulací a má výhodněji nastavené podmínky než druhá strana.

více...

Pojištění psa aneb než dáte peníze pojišťovně (2.)

17.5.2010 | napsal: Dr. Michal Císařovský | zdroj: CANIS-MEDIA

„Mrtvého psa novým kouskům nenaučíš“


Pojištění zvířat představuje pro některé pojišťovny zjevně nový produkt („produkt“ viz slovníček dále). Je zřejmé, že podmínky nepochybně zpracovávali specialisté v oboru pojišťovnictví, ale do znančné míry laici v oboru chovatelství. Používají formulace zákonů a právních norem o veterinární péči, chovatelské řády a ustanovení vyhlášek, ale mírně řečeno – více či méně vytržené z kontextu.
více...

Pojištění psa aneb než dáte peníze pojišťovně (1.)

6.5.2010 | napsal: Dr. Michal Císařovský | zdroj: CANIS-Media

To, že majitelé psů jsou – řečeno terminologií marketingových odborníků – zajímavým „segmentem trhu“, zřetelně definovanou „cílovou skupinou“, už dávno vědí prodejci krmiv, vitamínů, kloubních preparátů, šampónů i nepřeberného množství chovatelských pomůcek a vybavení. Zdá se, že v Čechách si to nyní uvědomily i pojišťovny a podnikatelé ve finančnictví: na trhu se objevilo několik nových „produktů“.
více...

Zdraví: Pečujte o kůži, má důležitou funkci

29.4.2010 | napsal: Dr. Michal Císařovský | zdroj: CANIS-Media

Zdraví: Pečujte o kůži, má důležitou funkci, fotka: Srst1.jpg Vypadávání srsti, svědění a dermatózy trápí mnoho psů, koček i dalších zvířat. Mnoho majitelů však bere kožní změny či svědění na lehkou váhu. Přitom včasné odhalení příčin může ušetřit zvířeti dlouhodobé potíže a majiteli zbytečné náklady na dlouhou léčbu.
více...

Zdraví: Ostropestřec pomáhá i psům a kočkám

29.4.2010 | napsal: CANIS-Media | zdroj:

Ostropestřec mariánský se již od antiky používá jako mimořádně účinný prostředek k léčbě zažívacích a jaterních onemocnění. Příznivé účinky silymarinu na ochranu, zlepšení funkce a regeneraci poškození jaterní tkáně jsou v humánní medicíně známy a využívány dlouhou dobu a byly publikovány v desítkách studií. Dnes nachází své místo i v medicíně veterinární.
více...

Majitel bez pasu, pes s pasem

25.4.2010 | napsal: Dr. Michal Císařovský | zdroj: CANIS-Media

Majitel bez pasu, pes s pasem, fotka: PAS_finW.jpg Zatímco my, lidé, už pasy k výjezdu prakticky nepotřebujeme, psi, kočky fretky cestují již několik let za hranice ČR s vlastním pasem. Vystavení pasu pro malá zvířata (Pet-passport) je pro většinu praktických veterinárních lékařů rutinní záležitost, přesto je vhodné před cestou zkontrolovat, zda pas Vašeho mazlíčky je zcela a správně vyplněný a zaregistrovaný.

více...

Desetitýdenní štěně se vrátilo k majitelům

5.4.2010 | napsal: NRMZ | zdroj:

Šťastný konec má příběh ztraceného teprve desetitýdenního pyrenejského horského psa Exe.
Ex se v neděli večer vrátil domů k majitelům. Díky tentokrát patří čtenářce našeho webu. Spojila vyprávění dětí o nalezeném pejskovi, který byl už několik dnů jako nalezenec na nedaleké farmě, se záznamem o pohřešovaném Exovi, uveřejněným na našem webu.

Velikonoční rada a přání

2.4.2010 | napsal: NRMZ | zdroj:

Velikonoční prodloužený víkend patří každoročně mezi nejkritičtější období pro psy a jejich majitele. Návštěva zajímavých míst, vzdálených příbuzných, setkání s přáteli - to vše oslabuje pozornost majitelů. Operátoři NR budou připraveni pomoci nepřetržitě i během Velikonoc, přesto raději omezte rizika a svého pejska hlídejte ještě lépe než obvykle.
více...

Nebezpečný led

27.1.2010 | napsal: | zdroj:

Od začátku ledna registrovali naši operátoři již druhý případ psa, kterého majitelé našli utonulého pod ledem.
více...

Pomoc potřebným pejskům

1.1.2010 | napsal: mac | zdroj: NRMZ

Pomoc potřebným pejskům, fotka: Pes se svickou_W.jpg Pouhých 119,- Kč - tak málo stačí, abyste pomohli změnit jeden psí nebo kočičí osud. Zároveň získáváte jistotu, že Váš sponzorský dar bude použit opravdu pro konkrétního pejska či kočku, nikoliv na provoz kanceláří, večeře či jiné „provozní náklady“, jak se může stát u některých nadací.
více...

Co dělat při ztrátě a nálezu psa

22.12.2009 | napsal: M. Císařovský | zdroj: CANIS-Media

Co dělat při ztrátě a nálezu psa, fotka: ZTRNAL2.jpg Měli jste svého psa pod kontrolou, vyhnuli jste se frekventovaným místům, nevenčili jste v době nejhlučnějších oslav, a přesto se pes zaběhl? Postupujte podle praxí ověřených rad.
Nebo se k vám naopak přidal na procházce pes a majitel není v dohledu? Přečtěte si několik tipů, abyste za svou snahu pomoci byli opravdu pochváleni.
více...

Pro lidi zábava, pro psy noční děs

15.12.2009 | napsal: CANIS-Media | zdroj:

Zkuste se podívat na průběh své silvestrovské oslavy alespoň na okamžik očima psa. To, co většině z nás připadá jako velká legrace a zábava, vnímají psi s úzkostí a strachem jako vybočení z běžného režimu a typ ohrožení, kterému nedokáží čelit, s nímž si nevědí rady.
více...

Síť PETMAXX je skutečně celosvětová

1.11.2009 | napsal: CANIS-MEDIA | zdroj: NRMZ

Síť PETMAXX je skutečně celosvětová, fotka: petmaxx_button2.jpg Mezinárodní vyhledávací síť Petmaxx se rozrostla o další členy. S 31 členy představuje v současné době největší celosvětový vyhledávací nástroj pro ztracená respektive nalezená zvířata.


více...

Už žádné sklo. Na světě je polymerový mikročip!

2.9.2009 | napsal: CANIS-MEDIA | zdroj: Altercan

Už žádné sklo. Na světě je polymerový mikročip!, fotka: POLY_mont kopie.jpg Někteří majitelé psů, zvláště psů malých plemen, jsou však znepokojeni představou, že do těla štěňátek byl nebo má být – tak jak je zatím běžné - zaveden mikročip umístěný ve skleněné kapsuli. Řešením je mikročip umístěný ve vysoce odolném, pružném, absolutně nelámavém, mimořádně lehkém, inertním, trvanlivém a prakticky nezničitelném materiálu – biokompatibilním polymeru.
více...

Najdi čip


On line registrace


Vstup pro klienty:

Vstup pro veterináře:

Veterinář:

login:
heslo:Provozovatel: Narodni registr majitelů zvířat 2009

NAVRCHOLU.cz