Národní registr majitelů zvířat / On-line magazín / Pojištění psa aneb než dáte peníze pojišťovně (7.)

Pojištění psa aneb než dáte peníze pojišťovně (7.)

Jak může plnění pojišťovny vypadat
modelový příklad 2

Co nabízí „Pojišťovna B“

„Pojištění nákladů na veterinární léčbu psa“
se vztahuje na veterinární výkony, použitý materiál, nutnou hospitalizaci a předepsanou medikaci. V letácích uvádí, že pojištění se vztahuje i na kočky a fretky.
Definice pojistné události je takřka shodná: považuje se za ni událost vyvolaná náhlou a neočekávanou změnou zdravotního stavu psa v důsledku náhlého onemocnění nebo následkem úrazu, vyžadující poskytnutí nutné a bezodkladné péče. Nepojišťuje náklady související se smrtí nebo utracením ani náklady na úkony preventivní péče.

Na rozdíl od „pojišťovny A“ si tato pojišťovna vyhrazuje právo „ohledání pojištěné věci“ a přezkoumání všech předložených dokladů nezávislou osobou. Zřejmě se tedy nespokojí pouze s lékařskou zprávou. Při událostech se škodou nad 5000,- Kč, jež vznikly za okolností vzbuzujících podezření ze spáchání trestného činu, je pojištěný povinen oznámit tuto skutečnost policii.
Možná, že právě tento požadavek pojišťovny pohne konečně policii k tomu, aby se začala důsledněji zabývat různými případy úmyslných otrav psů sousedy a podobnými případy, které zatím zpravidla odmítá řešit ve své kompetenci.

Identifikace
Pojistit lze pouze psa registrovaného (tj. přihlášeného) u příslušného orgánu obecní správy a dokládá se evidenční známkou. Individuální identifikace je opět definována velmi obecně: pojistit lze psa „nezaměnitelně zjištěného“. Pojišťovna „může vyžadovat vypracování předepsaného dotazníku,“ potvrzeného veterinářem.

Věkové a hmotnostní limity
Po této stránce je pojištění omezeno pouze podle věku na psy kteří dovršili 6 měsíců a nepřekročili 8. rok věku, a výše pojistného se dělí podle tří věkových skupin.
Pojišťovna stanovuje čekací dobu v trvání tří dnů na náklady vzniklé v příčinné souvislosti s úrazem, a v délce 30 dní na náklady související s akutní nemocí psa.

Limit plnění
si majitel může zvolit ve výši deset, dvacet nebo 30 000 Kč, ovšem pro jednu a všechny pojistné události, nastalé v jednom pojistném roce. Obecně má majitel psa spoluúčast na každé pojistné události ve výši 2000 Kč, ale může si dohodnout i nižší; koeficintem pak ovšem stoupne roční pojistné.

limit 30 000 Kč 20 000 Kč 10 000 Kč
do 3 let 1200 Kč 1000 Kč 600 Kč
3 – 5 let 1500 Kč 1200 Kč 800 Kč
5 – 8 let 2000 Kč 1700 Kč 1000 Kč

(všechny varianty pojistného jsou při spoluúčasti 2000 Kč)

Odděleně je nabízeno také pojištění nákladů na léčbu v zahraničí, a to i pro kočky a fretky, od částky 19,- Kč na den.


Vyšetření uhynulého psa ve státním veterinárním ústavu
MVDr. Oldřich Vávra, vedoucí oddělení patologie SVÚ Jihlava, kde provádí i toxikologické vyšetření uhynulých psů, potvrdil, že cena je odvislá od druhu a rozsahu vyšetření. U běžných anorganických jedů stojí v řádu stokorun, u stanovení plynovou nebo kapalinovou chromatografií (pesticidy obecně – organofosfáty, karbamáty, antikoagulanty atd.) jde o částku kolem 1000,- Kč za jednu analýzu. Dr. Vávra ovšem varuje, že ne vždy lze zjistit použitou látku, či intoxikaci prokázat nebo potvrdit. Někdy jde totiž o jedy, které se v organismu rychle rozkládají, některé jsou u nás používanými metodami neprokazatelné. U otrav etylenglykolem (Fridex) se využívá histopatologického vyšetření, jehož cena se podle rozsahu pohybuje od 500.- Kč. Stejného názoru je MVDr. Ivan Nágl ze SVÚ Praha, který připomíná, že vzhledem k velkému množství běžně dostupných toxických látek a jejich různému účinku na organismus je průkaz otrav poměrně složitý a nákladný proces. Pitevní nález je u akutních otrav většinou nespecifický a samotná pitva nestačí k určení použitého jedu. Cena stanovení jednoho jedu je v Praze přibližně 1500,-Kč, cena pitvy středně velkého psa (20kg) zhruba 600,-Kč.
Ke kumulaci toxických látek v těle a autointoxikaci Dr. Vávra vysvětluje: „Některé jedy tuto kumulaci vyžadují – například rodenticidy, jiné učinkují okamžitě po prvním požití.
Autointoxikace není v pravém slova smyslu otrava, není to pozření cizorodé látky nebo jedu ani jiné vniknutí jedu do organismu zvenčí. Jde o tvorbu toxických látek v organismu při onemocnění některých orgánů.“ Ještě více skeptický je v otázce chronických otrav: „Jde zřejmě o dlouhodobý příjem toxických látek; těžko jej lze jednoznačně specifikovat pro případ pojistné události. Mělo by to být ve smlouvě blíže specifikováno,“ domnívá se.
Pro vyšetření a postup při něm je důležitá i co možná nejpodrobnější anamnéza – okolnosti kolem úhynu a co mu předcházelo. „Ne vždy je totiž pitevní nález charakteristický pro určitý druh jedu,“ upozorňuje. Po ukončení vyšetření, které je zpravidla s majitelem zvířete průběžně konzultováno, včetně případného rozšíření na další zkoušky, je vypracován závěr vyšetření. Cena za pitvu činí v Jihlavě 500,-, za soudní s dokumentací 1000,- Kč.


Co nabízí „Pojišťovna C“:

Tři typy pojištění:
pojištění léčení úrazu nebo nemoci „L“ (jako léčení)
pojištění uhynutí nebo utracení „P“ (jako pohřeb)
pojištění odpovědnosti za škodu „O“ (jako odpovědnost)

Pojištění léčení úrazu nebo nemoci – „L“
V případě pojistné události je vypláceno 70 %* z nákladů na veterinární léčení poskytnuté v České republice. Hrazení léčebných nákladů platí po dobu až 30 dnů v případě nemoci a až 60 dnů v případě úrazu, kde jsou dále hrazeny i náklady na odnětí osteosyntetického implantátu.
* Procento hrazených nákladů se v případě nemoci u starších psů s narůstajícím věkem snižuje.

Příklady:
Za každý rok věku (dle doplňkových pojist. podmínek) se v jedn.kategoriích snižuje % hrazených nákladů:

Kateg. 1: hmotnost do 40 kg , pes mladší než 9 let (limitní věk pro uzavření pojištění)Úhrada od pojišťovny Spoluúčast na 1000 Kč
70 % se hradí do věku 9 let 300,- Kč
60 % ve věku 10 let 400,- Kč
50 % ve věku 11 let 500,- Kč
40 % ve věku 12 let 600,- Kč
atd. do dovršení 15 let

Příkladně: Léčení psa ve věku 9 let stojí např. 6500,- Kč (vyčíslit položky); pojišťovna uhradí 4450,- Kč; minus pojistné 1650,-, výsledek pro pojištěného: + 2900,- Kč. O tři roky později v téže situaci pojišťovna uhradí 2600,- Kč – pojistné 1650 = + 950 Kč.

Kateg. 2: hmotnost nad 40 kg pes mladší 5 let (limitní věk pro uzavření pojištění)


Úhrada od pojišťovny Spoluúčast na 1000 Kč
70 % do věku 5 let 300 ,- Kč
60 % ve věku 6 let 400,- Kč
50 % ve věku 7 let 500,- Kč
40 % ve věku 8 let 600,- Kč
30 % ve věku 9 let 700,- Kč
20 % ve věku 10 let 800,- Kč
10 % ve věku 11 let 900,- Kč
0 % od věku 11 let a 1 den 100 %

Filosofie pojištění: čím je pes starší a čím více bude nemocný, tím méně se bude pojišťovna na nákladech za léčení podílet.. Neboli: Pojistěte si mladé, malé, zdravé psy, za které Vám nic nedáme. Za prvních pět let života zaplatíte 8.250,- Kč. Až zestárnou a onemocní, nedáme Vám skoro nic.

Pojištění uhynutí nebo utracení – „P“
Pojištění pro případ uhynutí nebo utracení psa v důsledku nákazy, infekční i neinfekční nemoci, úrazu, operace, porodní škody nebo otravy. Doba pojištění je limitována věkem pojištěného psa. U starších psů se pojistné plnění s věkem snižuje.

Pojištění odpovědnosti za škodu – „O“
limity plnění:
2 000 000 Kč pro škodu na zdraví
1 000 000 Kč pro škodu na věci
500 000 Kč pro finanční škodu

Pro šampióny i pro voříšky
Pojištění léčení i pojištění odpovědnosti ochrání psy s průkazem původu i bez. Pro uzavření pojištění léčení úrazu nebo nemoci musí být pes:
zdráv a trvale označen mikročipem nebo tetováním
mladší 9 let, pokud je ve váhové kategorii do 40 kg
mladší 5 let, pokud je ve váhové kategorii nad 40 kg

Pro uzavření pojištění uhynutí nebo utracení („P“) je dále nutný:
průkaz původu psa
nebo doklad o speciálním výcviku.

Slevy
Pro mladé psy, tj. psy do 1 roku případně do 2 let věku; uzavřete-li pro psa mladšího 1 rok pojištění léčení a pojištění úhynu a utracení, získáte slevu až 25 % po celou dobu trvání pojištění. Celková výše slev závisí na věku pojišťovaného psa, typu pojištění a počtu pojištěných psů.

Příklad
Pojistná událost: srážka psa s cyklistou, pes 3 roky, bez průkazu původu
Sjednané pojištění: léčení úrazu nebo nemoci s limitem 15 000 Kč
odpovědnost za škodu se standardními limity
Roční pojistné: 1 800 Kč
Léčení psa: celkem na 9 500 Kč.
Škoda utrpěná cyklistou:celkem 15 000 Kč.
Z pojištění psa pro případ nemoci nebo úrazu pojišťovna uhradila 6 650 Kč. (♣ tj. 70 %, tedy příklad varianty s nejvyšším plněním)
Z pojištění odpovědnosti za škodu byla cyklistovi uhrazena plná výše způsobené škody.


Vzorově telefonicky uzavřené pojištění
Bulteriér, 3 roky, hmotnost do 40 kg,
Pojištění lze sjednat telefonicky (tj. neověřuje se aktuální zdravotní stav psa ani průkazná identita pojišťovaného zvířete)Limit roční pojistné
Pojištění „L“
15000,- 1650,-
20000,- 2200,-
25000,- 2750,-
30000,- 3300,-
Sdružené pojištění „P“ a „L“
15000,- 2887,-
30000,- 5775,-

„Osvědčení“ o příčině pojistné události i čísle mikročipu vydává veterinární lékař.

Než tedy dáte své peníze pojišťovně, dobře zvažte, zda ve vašem případě není výhodnější šetřit si je pravidleně do prasátka. Pokud si nekupujete klid v duši.

28.7.2010 | napsal: Dr. Michal Císařovský | zdroj: CANIS-MEDIA

Články magazínu:

A takhle to funguje v ideálním případě

23.1.2014 | napsal: NRMZ | zdroj:

Tak takhle to funguje v ideálním případě - majitel se o nalezném pejskovi dozvěděl dřív, než vůbec zjistí, že se mu pes ztrail. Pražská Městská policie nám dnes oznámila nález fenky amerického stafforda Tuly.
více...

Nejvíce psů se ztratí o adventních víkendech

18.12.2013 | napsal: NRMZ | zdroj: NRMZ

Majitelé psů si při přípravách na Vánoce přestávají dávat pozor na své mazlíčky. Operátoři NRMZ přijímají o adventních víkendech více než dvojnásobek hlášení o ztracených a nalezených psech oproti stavu ve zbývající části roku.
více...

Vyhráli jste?

11.12.2013 | napsal: NRMZ | zdroj: NRMZ

Vylosovali jsme 137 výherců cen ve vánoční soutěži NRMZ.
Zkontrolujte si, zda není mezi výherními čísly také číslo čipu vašeho mazlíčka.
více...

Správné odpovědi na vánoční soutěž

11.12.2013 | napsal: NRMZ | zdroj:

Odpověděli jste správně na otázky z vánoční soutěže?
více...

Povodeň zasáhla opět i pražskou ZOO

3.6.2013 | napsal: CANIS-MEDIA | zdroj: CANIS-MEDIA

Povodeň zasáhla opět i pražskou ZOO, fotka: w_V5800006.jpg Voda zatopila v pondělí 3.6.2013 i spodní část pražské ZOO. Máme k dispozici aktuální fotografie.
více...

120,- Kč může změnit jeden zvířecí osud - PES 2011

15.1.2013 | napsal: NRMZ | zdroj: narodniregistr.cz

120,- Kč může změnit jeden zvířecí osud - PES 2011, fotka: Pes2011_web.jpg Projekt PES 2011 vstupuje do čtvrtého roku. Cílem úspěšného projektu je zajistit označení mikročipem pro psy a kočky v útulcích pro opuštěná zvířata. Pomoci změnit jeden zvířecí osud můžete i zakoupením jediného mikročipu za 120,- Kč.
více...

Jak postupovat při ztrátě zvířete

20.3.2012 | napsal: | zdroj:

Jak postupovat při ztrátě zvířete, fotka: DO1162001_w.jpg Voláte, pískáte, ale marně, pes prostě zmizel? Není důvod hned propadat panice. Pradíme Vám, jaké kroky podniknout při ztrátě psa.
více...

O krádežích psů v reportážích TV Prima a ČT

13.6.2011 | napsal: NRMZ | zdroj: TV Prima a ČT

Krádeže psů byly tématem víkendových reportáží TV Prima (Krimi Plus) a ČT (Události). Pokud jste je neviděli, můžete se na reportáže podívat on-line ve vieodarchivech obou televizí. Podívejte se, jaká rizika hrozí Vašim pejskům a co proti nim můžete dělat. Pro sledování můžete využít odkazy uvedené dále.
více...

Potraviny mohou ohrozit vašeho psa

2.5.2011 | napsal: CANIS-MEDIA | zdroj:

Potraviny mohou ohrozit vašeho psa, fotka: DF1150029_w.jpg I běžné potraviny ohrožují zdraví a životy psů. Nově stoupá počet otrav po požití potravin s xylitolem - běžně používaným náhradním sladidlem. Najít ho můžete třeba ve žvýkačkách, ale i v pamlscích pro psy!
více...

2011 - přelomový rok pro cestování se psy

11.1.2011 | napsal: NRMZ | zdroj: SVS ČR

2011 - přelomový rok pro cestování se psy, fotka: PAS_finW.jpg Pokud se chystáte na dovolenou do zahraničí s tetovaným psem (kočkou či fretkou), nezapomeňte, že od 3.7.2011 je MIKROČIP jediným možným označením pro cestování mezi členskými státy EU.

více...

Pojištění psa aneb než dáte peníze pojišťovně (8.)

25.12.2010 | napsal: Dr. Michal Císařovský | zdroj: CANIS-MEDIA

Slovníček pojmů v pojistných smlouvách a podmínkách
více...

Brazilská fila Carmen oslavila 16. narozeniny

14.11.2010 | napsal: NRMZ | zdroj:

Brazilská fila Carmen oslavila 16. narozeniny, fotka: Carmen.jpg Příjemnou zprávu jsme dostali od našeho klienta ing. Petra Jiříčka - jeho brazilská fila Carmen oslavila 22.9. již 16. narozeniny.
16 let je považováno za velmi vysoký věk i u psů malých plemen, u brazilské fily již jde skutečně o mimořádný věk.
více...

Chovatel musí myslet na budoucnost

9.11.2010 | napsal: NRMZ | zdroj:

… napsal ve své knížce o psech Karel Čapek. Jeho slova platí i po více než sedmi desetiletích.
S touto myšlenkou byl před patnácti lety zřízen Národní registr majitelů psů, klientská databáze, jejímž cílem bylo zejména s ohledem na tehdejší novinku – označování psů a následně koček mikročipem – pomáhat majitelům v případech ztráty, zatoulání nebo odcizení jejich mazlíčka.
více...

Pozor na krádeže psů před obchodními centry

28.9.2010 | napsal: NRMZ | zdroj:

Po delší době je opět nutné zopakovat varování: Nenechávejte své psy čekat samotné před obchodními centry či menšími obchody. Krádeže psů jsou bohužel realitou. V anonymitě obchodního centra je opuštěný pes snadnou kořistí pro zloděje.
více...

Pojištění psa aneb než dáte peníze pojišťovně (7.)

28.7.2010 | napsal: Dr. Michal Císařovský | zdroj: CANIS-MEDIA

Jak může plnění pojišťovny vypadat
modelový příklad 2
více...

Pojištění psa aneb než dáte peníze pojišťovně (6.)

21.7.2010 | napsal: Dr. Michal Císařovský | zdroj: CANIS-MEDIA

Jak může plnění pojišťovny vypadat
modelové příklady pojištění
více...

Pojištění psa aneb než dáte peníze pojišťovně (5.)

14.7.2010 | napsal: Dr. Michal Císařovský | zdroj: CANIS-MEDIA

„Zdravotní“ pojištění (zde už velikost rozhoduje)

více...

Pojištění psa aneb než dáte peníze pojišťovně (4.)

1.7.2010 | napsal: Dr. Michal Císařovský | zdroj: CANIS-MEDIA

Majetek a/nebo zdraví

více...

Letní inspirace pro psy (tentokrát bez majitelů)

23.6.2010 | napsal: NRMZ | zdroj: NRMZ

Nechte psy, ať se také pobaví podle vlastních představ.

více...

Pojištění psa aneb než dáte peníze pojišťovně (3.)

21.6.2010 | napsal: Dr. Michal Císařovský | zdroj: CANIS-MEDIA

Když pejska lapají


Pojišťovna je vždy chytřejší, používá vychytanějších formulací a má výhodněji nastavené podmínky než druhá strana.

více...

Pojištění psa aneb než dáte peníze pojišťovně (2.)

17.5.2010 | napsal: Dr. Michal Císařovský | zdroj: CANIS-MEDIA

„Mrtvého psa novým kouskům nenaučíš“


Pojištění zvířat představuje pro některé pojišťovny zjevně nový produkt („produkt“ viz slovníček dále). Je zřejmé, že podmínky nepochybně zpracovávali specialisté v oboru pojišťovnictví, ale do znančné míry laici v oboru chovatelství. Používají formulace zákonů a právních norem o veterinární péči, chovatelské řády a ustanovení vyhlášek, ale mírně řečeno – více či méně vytržené z kontextu.
více...

Pojištění psa aneb než dáte peníze pojišťovně (1.)

6.5.2010 | napsal: Dr. Michal Císařovský | zdroj: CANIS-Media

To, že majitelé psů jsou – řečeno terminologií marketingových odborníků – zajímavým „segmentem trhu“, zřetelně definovanou „cílovou skupinou“, už dávno vědí prodejci krmiv, vitamínů, kloubních preparátů, šampónů i nepřeberného množství chovatelských pomůcek a vybavení. Zdá se, že v Čechách si to nyní uvědomily i pojišťovny a podnikatelé ve finančnictví: na trhu se objevilo několik nových „produktů“.
více...

Zdraví: Pečujte o kůži, má důležitou funkci

29.4.2010 | napsal: Dr. Michal Císařovský | zdroj: CANIS-Media

Zdraví: Pečujte o kůži, má důležitou funkci, fotka: Srst1.jpg Vypadávání srsti, svědění a dermatózy trápí mnoho psů, koček i dalších zvířat. Mnoho majitelů však bere kožní změny či svědění na lehkou váhu. Přitom včasné odhalení příčin může ušetřit zvířeti dlouhodobé potíže a majiteli zbytečné náklady na dlouhou léčbu.
více...

Zdraví: Ostropestřec pomáhá i psům a kočkám

29.4.2010 | napsal: CANIS-Media | zdroj:

Ostropestřec mariánský se již od antiky používá jako mimořádně účinný prostředek k léčbě zažívacích a jaterních onemocnění. Příznivé účinky silymarinu na ochranu, zlepšení funkce a regeneraci poškození jaterní tkáně jsou v humánní medicíně známy a využívány dlouhou dobu a byly publikovány v desítkách studií. Dnes nachází své místo i v medicíně veterinární.
více...

Majitel bez pasu, pes s pasem

25.4.2010 | napsal: Dr. Michal Císařovský | zdroj: CANIS-Media

Majitel bez pasu, pes s pasem, fotka: PAS_finW.jpg Zatímco my, lidé, už pasy k výjezdu prakticky nepotřebujeme, psi, kočky fretky cestují již několik let za hranice ČR s vlastním pasem. Vystavení pasu pro malá zvířata (Pet-passport) je pro většinu praktických veterinárních lékařů rutinní záležitost, přesto je vhodné před cestou zkontrolovat, zda pas Vašeho mazlíčky je zcela a správně vyplněný a zaregistrovaný.

více...

Desetitýdenní štěně se vrátilo k majitelům

5.4.2010 | napsal: NRMZ | zdroj:

Šťastný konec má příběh ztraceného teprve desetitýdenního pyrenejského horského psa Exe.
Ex se v neděli večer vrátil domů k majitelům. Díky tentokrát patří čtenářce našeho webu. Spojila vyprávění dětí o nalezeném pejskovi, který byl už několik dnů jako nalezenec na nedaleké farmě, se záznamem o pohřešovaném Exovi, uveřejněným na našem webu.

Velikonoční rada a přání

2.4.2010 | napsal: NRMZ | zdroj:

Velikonoční prodloužený víkend patří každoročně mezi nejkritičtější období pro psy a jejich majitele. Návštěva zajímavých míst, vzdálených příbuzných, setkání s přáteli - to vše oslabuje pozornost majitelů. Operátoři NR budou připraveni pomoci nepřetržitě i během Velikonoc, přesto raději omezte rizika a svého pejska hlídejte ještě lépe než obvykle.
více...

Nebezpečný led

27.1.2010 | napsal: | zdroj:

Od začátku ledna registrovali naši operátoři již druhý případ psa, kterého majitelé našli utonulého pod ledem.
více...

Pomoc potřebným pejskům

1.1.2010 | napsal: mac | zdroj: NRMZ

Pomoc potřebným pejskům, fotka: Pes se svickou_W.jpg Pouhých 119,- Kč - tak málo stačí, abyste pomohli změnit jeden psí nebo kočičí osud. Zároveň získáváte jistotu, že Váš sponzorský dar bude použit opravdu pro konkrétního pejska či kočku, nikoliv na provoz kanceláří, večeře či jiné „provozní náklady“, jak se může stát u některých nadací.
více...

Co dělat při ztrátě a nálezu psa

22.12.2009 | napsal: M. Císařovský | zdroj: CANIS-Media

Co dělat při ztrátě a nálezu psa, fotka: ZTRNAL2.jpg Měli jste svého psa pod kontrolou, vyhnuli jste se frekventovaným místům, nevenčili jste v době nejhlučnějších oslav, a přesto se pes zaběhl? Postupujte podle praxí ověřených rad.
Nebo se k vám naopak přidal na procházce pes a majitel není v dohledu? Přečtěte si několik tipů, abyste za svou snahu pomoci byli opravdu pochváleni.
více...

Pro lidi zábava, pro psy noční děs

15.12.2009 | napsal: CANIS-Media | zdroj:

Zkuste se podívat na průběh své silvestrovské oslavy alespoň na okamžik očima psa. To, co většině z nás připadá jako velká legrace a zábava, vnímají psi s úzkostí a strachem jako vybočení z běžného režimu a typ ohrožení, kterému nedokáží čelit, s nímž si nevědí rady.
více...

Síť PETMAXX je skutečně celosvětová

1.11.2009 | napsal: CANIS-MEDIA | zdroj: NRMZ

Síť PETMAXX je skutečně celosvětová, fotka: petmaxx_button2.jpg Mezinárodní vyhledávací síť Petmaxx se rozrostla o další členy. S 31 členy představuje v současné době největší celosvětový vyhledávací nástroj pro ztracená respektive nalezená zvířata.


více...

Už žádné sklo. Na světě je polymerový mikročip!

2.9.2009 | napsal: CANIS-MEDIA | zdroj: Altercan

Už žádné sklo. Na světě je polymerový mikročip!, fotka: POLY_mont kopie.jpg Někteří majitelé psů, zvláště psů malých plemen, jsou však znepokojeni představou, že do těla štěňátek byl nebo má být – tak jak je zatím běžné - zaveden mikročip umístěný ve skleněné kapsuli. Řešením je mikročip umístěný ve vysoce odolném, pružném, absolutně nelámavém, mimořádně lehkém, inertním, trvanlivém a prakticky nezničitelném materiálu – biokompatibilním polymeru.
více...

Najdi čip


On line registrace


Vstup pro klienty:

Vstup pro veterináře:

Veterinář:

login:
heslo:Provozovatel: Narodni registr majitelů zvířat 2009

NAVRCHOLU.cz