Národní registr majitelů zvířat / On-line magazín / Pojištění psa aneb než dáte peníze pojišťovně (8.)

Pojištění psa aneb než dáte peníze pojišťovně (8.)

Slovníček pojmů v pojistných smlouvách a podmínkách

Výklad níže uvedených pojmů ani komentáře se nemusejí přesně shodovat s interpretací pojišťoven; v ustanoveních převzatých z oficiálních podmínek pojišťoven je řada zdánlivých nebo skutečných terminologických i věcných rozporů. Následující výklad není a nemůže být podkladem pro závaznou právní interpretaci nebo vznesení nároků ze strany pojistitele nebo pojištěnců. Definice i výklad mohou být u různých pojišťoven odlišné.

chovatel – je podle jedné z pojišťoven ten, komu byl pojištěný pes svěřen vlastníkem (neboli majitelem) k opatrování. Zde je flagrantní rozpor s většinou platných právních norem, podle nichž se termínem „chovatel“ rozumí držitel, majitel psa; jak vytvořit „svěřenecký“ vztah mezi „vlastníkem“ a „opatrovatelem“ je malou záhadou

léčba – nutné, přiměřené a účelně vedené léčení stavu pojištěného psa, vyžadujícího bezodkladné veterinární ošetření, provedení standardních veterinárních úkonů za použití standardních léčiv a materiálů, v cenách obvyklých pro danou lokalitu a období, které bezprostředně souvisejí se zvládáním akutního stavu postiženého psa
Pro veterinární úkony neexistuje žádný oficiální ceník, tedy ani základní vodítko, podle něhož byste mohli třeba jen orientačně odhadnout výši případného plnění ze strany pojišťovny; zkuste se zeptat dvou tří veterinářů z „lokality“ na cenu „obvyklou“. Nebo se obrátit na Komoru veterinárních lékařů...

pojistník - osoba, která s pojišťovnou uzavřela pojistnou smlouvu, v našem případě tedy majitel psa
Všeobecné podmínky často definují pouze pojistitele a „oprávněnou osobu“ neboli pojištěného; u pojištění psů nastává zvláštní situace, kdy je (zřejmě) pojistník současně i pojištěným (pokud se pes nestává „osobou“). Zjednodušeně: pojistník platí pojistné

pojistitel - pojišťovna, s níž uvíráte (co by oprávněná osoba) pojištění

pojistná nebezpečí – obvykle události, na které se vztahuje pojištění; jsou přesně vymezená sjednaným typem pojištění, vyznačeným v pojistné smlouvě
Před uzavřením pojištění je třeba pečlivě ověřit, kterých událostí se pojištění týká, kterých naopak taxativně nikoli, a jaké podklady a důkazy k jejich uznání vyžaduje; praxe (například ze sousedního Slovenska) ukazuje, že zamítnutí nároku nebo snížení pojistného plnění bývá základní politikou některých pojišťoven vůči pojištěným majitelům psů

pojistná událost – příhoda, která se podle laika (pojištěného) rovná výše uvedené škodné události; citace z podmínek a výklad operátora pojišťovny však může vykolejit i člena Mensy: je to „nahodilá skutečnost vyvolaná sjednaným pojistným nebezpečím, se kterou je spojen vznik povinnosti poskytnout pojistné plnění.
Ověřte si, jaké pojistné nebezpečí si sjednáváte (dbejte, aby bylo nahodilé, ale zároveň s ním byl spojen vznik povinnosti něco vám zaplatit; pojišťovna má nepochybně seznam akceptovaných nahodilých nebezpečí; v každém případě si připravte vlastní seznam a zkuste si ho porovnat na zákaznické lince)

pojistné nebezpečí – podle typu pojištění se může v praxi rovnat pojistné události; mělo by jít především o stav vyžadující bezprostřední veterinární ošetření, nezbytné v důsledku úrazu nebo nemoci; může jít o úraz zvířete, o nechronické onemocnění, o první vzplanutí (i jinak chronické) nemoci

pojištěný – osoba oprávněná k uzavření pojištění; podmínky ovšem operují i s termínem „pojistník“; jde o osobu platící stanovené pojištění, uzavírající pojistnou smlouvu, aniž je sama pojištěným

porodní škoda - akutní porucha zdravotního stavu pojištěného psa – feny – v souvislosti s porodem, přímo ohrožující jeho (tedy její) život.

produkt – v terminologii pojišťoven jde o speciální druh či typ pojištění, odlišující se od jiných, přesně vymezených (druhů) pojištění, tedy například „pojištění domácnosti – Panelák“ nebo „životní pojištění - Kaskadér“; pro klienta je to prostě „pojištění“

speciální výluky z pojištění
- porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání nebo předpisů o veterinární péči a v důsledku zákroku, který provedla osoba bez oprávnění k výkonu
(to je bod k rozsáhlému výkladu; k základním porušením ve smyslu uvedených právních norem patří: omezení výživy zvířete nebo podávání nevhodných příměsí či předmětů, ale i překrmování, omezování nezbytného pohybu, chovat zvíře v nevhodných podmínkách, používat k vázání prostředky způsobující utrpení, podávat doping, štvát psa proti jinému zvířeti, kupírovat nebo jinak poškozovat organismus, používat podněty, které vyvolávají bolest, poranění nebo negativní změny, ale také podávat zvířeti veterinární léčiva nebo používat prostředky spadající do působnosti odborně způsobilých osob či provádět krvavé zákroky a injekční aplikace, dále neodborně zasahovat do průběhu porodu, přepravovat zvíře nebo je pohánět způsobem vyvolávajícím nepřiměřenou bolest, utrpení nebo poškození zdraví, a konečně usmrtit zvíře buď bezdůvodně, nebo způsobem působícím nepřiměřenou bolest)
- v důsledku dědičné nemoci nebo vrozené vady
- v důsledku chronického onemconění (u ČP s výjimkou případů, kdy jde o první vzplanutí onemocnění, které je později diagnostikováno jako chronické a které se dříve u psa neprojevilo; uplatnění bude stejně problematické, jako v předchozím bodě)
- v důsledku preventivních a kosmetických zákroků
v důsledku parazitózy

stav ohrožení - stav, vyžadující bezodkladné veterinární ošetření psa, postiženého úrazem nebo propuknutím onemocnění, který jej může ohrozit na životě a který vyžaduje okamžitou veterinární léčbu
Při řešení (likvidaci) pojistné události bude hodně záležet na zdůvodnění a prokázání příčin akutního stavu, vyloučení zavinění nebo přivodění situcae ze strany majitele, a to zvláště s ohledem na další ustanovení smlouvy a pojistných podmínek, týkajících se zdravotního stavu zvířete v době uzavření pojištění a poskytované péče. Důkazní tíha bude záviset především na posudku veterinárního lékaře


škodná událost – situace, o níž má zpravidla zcela rozdílnou představu pojišťovna, a majitel darebného psa: podle pojišťovny skutečnost, „ze které vznikla škoda a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění“; ze strany pojištěného „každá událost při níž došlo ke škodě“.
Vymezení této skutečnosti by mělo být jedním z ústředních zájmů pojištěného před uzavřením pojištění; její detaily mají být součástí blíže specifikovaných, doplňkových pojistných podmínek

úraz psa - náhlé poškození organismu psa vnějšími fyzikálními nebo chemickými vlivy nebo vlastní tělesnou silou, které způsobuje závažné poruchy důležitých orgánů a jejich funkcí. Za úraz se však nepovažuje takové poškození organismu psa, ke kterému došlo při veterinární léčbě nebo provádění jiného veterinárního zákroku

utracení psa – z pohledu pojišťoven znamená jeho šetrné usmrcení v důsledku
některé z příčin uvedených v pojistné smlouvě, provedené tehdy, jestliže hrozí jeho uhynutí a další léčba má nepříznivou prognózu. Pes musí být před utracením vyšetřen veterinárním lékařem
Zákon č. 246/1992 na ochranu zvířat proti týrání definuje jednak usmrcení zvířete jako zákrok nebo jednání, které způsobí smrt zvířete (písm. §5, písm. o), jednak utracení jako pokud možno bezbolestné usmrcení stanovenými veterinárními prostředky a vybavením, provedené veterinárním lékařem, osobou veterinárně způsobilou nebo provedené pod jejich kontrolou
Žádný s dostupných pojistných produktů nezmiňuje ve svých podmínkách odkaz na základní ustanovení zákona, podle nějž nikdo nesmí bez důvodu usmrtit zvíře, což může být posouzeno jako trestný čin; důvodem k usmrcení může být podle zákona pouze bezprostřední ohrožení člověka zvířetem, slabost, nevyléčitelná nemoc, těžké poranění, genetická nebo vrozená vada, celkové vyčerpání nebo stáří zvířete, jsou-li pro další přežívání spojeny s trvalým utrpením. I tento zákon však obsahuje víc než Cimrmanovské ustanovení (§ 5, odst. 6.) : „Osoby provádějící usmrcení zvířete jsou povinny přesvědčit se, že zvíře je podle prokazatelných příznaků mrtvé.“ Ať to prostě berme z kteréhokoli konce, mrtvého psa...


výluky z pojištění – kromě obecných (jako je výbuch atomové bomby nebo vzpoura) mají zásadní důležitost speciální výluky z pojištění; například:
- úmyslné jednání chovatele
- porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání nebo předpisů o veterinární péči

Snad již jen perličkou v pojistných podmínkách je termín a definice:
sesedání půdy - klesání zemského povrchu směrem do centra Země v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti.
Ne, to není žert. Jde jen o jedno z mnoha „výkladových ustanovení“ doplňkových pojistných podmínek pojištění psů. Ale kdo ví: co kdyby vám půda sedla zrovna na vašeho psa?

Nezbytné veterinární léčení „je stav vyžadující bezodkladné veterinární ošetření“

25.12.2010 | napsal: Dr. Michal Císařovský | zdroj: CANIS-MEDIA

Články magazínu:

A takhle to funguje v ideálním případě

23.1.2014 | napsal: NRMZ | zdroj:

Tak takhle to funguje v ideálním případě - majitel se o nalezném pejskovi dozvěděl dřív, než vůbec zjistí, že se mu pes ztrail. Pražská Městská policie nám dnes oznámila nález fenky amerického stafforda Tuly.
více...

Nejvíce psů se ztratí o adventních víkendech

18.12.2013 | napsal: NRMZ | zdroj: NRMZ

Majitelé psů si při přípravách na Vánoce přestávají dávat pozor na své mazlíčky. Operátoři NRMZ přijímají o adventních víkendech více než dvojnásobek hlášení o ztracených a nalezených psech oproti stavu ve zbývající části roku.
více...

Vyhráli jste?

11.12.2013 | napsal: NRMZ | zdroj: NRMZ

Vylosovali jsme 137 výherců cen ve vánoční soutěži NRMZ.
Zkontrolujte si, zda není mezi výherními čísly také číslo čipu vašeho mazlíčka.
více...

Správné odpovědi na vánoční soutěž

11.12.2013 | napsal: NRMZ | zdroj:

Odpověděli jste správně na otázky z vánoční soutěže?
více...

Povodeň zasáhla opět i pražskou ZOO

3.6.2013 | napsal: CANIS-MEDIA | zdroj: CANIS-MEDIA

Povodeň zasáhla opět i pražskou ZOO, fotka: w_V5800006.jpg Voda zatopila v pondělí 3.6.2013 i spodní část pražské ZOO. Máme k dispozici aktuální fotografie.
více...

120,- Kč může změnit jeden zvířecí osud - PES 2011

15.1.2013 | napsal: NRMZ | zdroj: narodniregistr.cz

120,- Kč může změnit jeden zvířecí osud - PES 2011, fotka: Pes2011_web.jpg Projekt PES 2011 vstupuje do čtvrtého roku. Cílem úspěšného projektu je zajistit označení mikročipem pro psy a kočky v útulcích pro opuštěná zvířata. Pomoci změnit jeden zvířecí osud můžete i zakoupením jediného mikročipu za 120,- Kč.
více...

Jak postupovat při ztrátě zvířete

20.3.2012 | napsal: | zdroj:

Jak postupovat při ztrátě zvířete, fotka: DO1162001_w.jpg Voláte, pískáte, ale marně, pes prostě zmizel? Není důvod hned propadat panice. Pradíme Vám, jaké kroky podniknout při ztrátě psa.
více...

O krádežích psů v reportážích TV Prima a ČT

13.6.2011 | napsal: NRMZ | zdroj: TV Prima a ČT

Krádeže psů byly tématem víkendových reportáží TV Prima (Krimi Plus) a ČT (Události). Pokud jste je neviděli, můžete se na reportáže podívat on-line ve vieodarchivech obou televizí. Podívejte se, jaká rizika hrozí Vašim pejskům a co proti nim můžete dělat. Pro sledování můžete využít odkazy uvedené dále.
více...

Potraviny mohou ohrozit vašeho psa

2.5.2011 | napsal: CANIS-MEDIA | zdroj:

Potraviny mohou ohrozit vašeho psa, fotka: DF1150029_w.jpg I běžné potraviny ohrožují zdraví a životy psů. Nově stoupá počet otrav po požití potravin s xylitolem - běžně používaným náhradním sladidlem. Najít ho můžete třeba ve žvýkačkách, ale i v pamlscích pro psy!
více...

2011 - přelomový rok pro cestování se psy

11.1.2011 | napsal: NRMZ | zdroj: SVS ČR

2011 - přelomový rok pro cestování se psy, fotka: PAS_finW.jpg Pokud se chystáte na dovolenou do zahraničí s tetovaným psem (kočkou či fretkou), nezapomeňte, že od 3.7.2011 je MIKROČIP jediným možným označením pro cestování mezi členskými státy EU.

více...

Pojištění psa aneb než dáte peníze pojišťovně (8.)

25.12.2010 | napsal: Dr. Michal Císařovský | zdroj: CANIS-MEDIA

Slovníček pojmů v pojistných smlouvách a podmínkách
více...

Brazilská fila Carmen oslavila 16. narozeniny

14.11.2010 | napsal: NRMZ | zdroj:

Brazilská fila Carmen oslavila 16. narozeniny, fotka: Carmen.jpg Příjemnou zprávu jsme dostali od našeho klienta ing. Petra Jiříčka - jeho brazilská fila Carmen oslavila 22.9. již 16. narozeniny.
16 let je považováno za velmi vysoký věk i u psů malých plemen, u brazilské fily již jde skutečně o mimořádný věk.
více...

Chovatel musí myslet na budoucnost

9.11.2010 | napsal: NRMZ | zdroj:

… napsal ve své knížce o psech Karel Čapek. Jeho slova platí i po více než sedmi desetiletích.
S touto myšlenkou byl před patnácti lety zřízen Národní registr majitelů psů, klientská databáze, jejímž cílem bylo zejména s ohledem na tehdejší novinku – označování psů a následně koček mikročipem – pomáhat majitelům v případech ztráty, zatoulání nebo odcizení jejich mazlíčka.
více...

Pozor na krádeže psů před obchodními centry

28.9.2010 | napsal: NRMZ | zdroj:

Po delší době je opět nutné zopakovat varování: Nenechávejte své psy čekat samotné před obchodními centry či menšími obchody. Krádeže psů jsou bohužel realitou. V anonymitě obchodního centra je opuštěný pes snadnou kořistí pro zloděje.
více...

Pojištění psa aneb než dáte peníze pojišťovně (7.)

28.7.2010 | napsal: Dr. Michal Císařovský | zdroj: CANIS-MEDIA

Jak může plnění pojišťovny vypadat
modelový příklad 2
více...

Pojištění psa aneb než dáte peníze pojišťovně (6.)

21.7.2010 | napsal: Dr. Michal Císařovský | zdroj: CANIS-MEDIA

Jak může plnění pojišťovny vypadat
modelové příklady pojištění
více...

Pojištění psa aneb než dáte peníze pojišťovně (5.)

14.7.2010 | napsal: Dr. Michal Císařovský | zdroj: CANIS-MEDIA

„Zdravotní“ pojištění (zde už velikost rozhoduje)

více...

Pojištění psa aneb než dáte peníze pojišťovně (4.)

1.7.2010 | napsal: Dr. Michal Císařovský | zdroj: CANIS-MEDIA

Majetek a/nebo zdraví

více...

Letní inspirace pro psy (tentokrát bez majitelů)

23.6.2010 | napsal: NRMZ | zdroj: NRMZ

Nechte psy, ať se také pobaví podle vlastních představ.

více...

Pojištění psa aneb než dáte peníze pojišťovně (3.)

21.6.2010 | napsal: Dr. Michal Císařovský | zdroj: CANIS-MEDIA

Když pejska lapají


Pojišťovna je vždy chytřejší, používá vychytanějších formulací a má výhodněji nastavené podmínky než druhá strana.

více...

Pojištění psa aneb než dáte peníze pojišťovně (2.)

17.5.2010 | napsal: Dr. Michal Císařovský | zdroj: CANIS-MEDIA

„Mrtvého psa novým kouskům nenaučíš“


Pojištění zvířat představuje pro některé pojišťovny zjevně nový produkt („produkt“ viz slovníček dále). Je zřejmé, že podmínky nepochybně zpracovávali specialisté v oboru pojišťovnictví, ale do znančné míry laici v oboru chovatelství. Používají formulace zákonů a právních norem o veterinární péči, chovatelské řády a ustanovení vyhlášek, ale mírně řečeno – více či méně vytržené z kontextu.
více...

Pojištění psa aneb než dáte peníze pojišťovně (1.)

6.5.2010 | napsal: Dr. Michal Císařovský | zdroj: CANIS-Media

To, že majitelé psů jsou – řečeno terminologií marketingových odborníků – zajímavým „segmentem trhu“, zřetelně definovanou „cílovou skupinou“, už dávno vědí prodejci krmiv, vitamínů, kloubních preparátů, šampónů i nepřeberného množství chovatelských pomůcek a vybavení. Zdá se, že v Čechách si to nyní uvědomily i pojišťovny a podnikatelé ve finančnictví: na trhu se objevilo několik nových „produktů“.
více...

Zdraví: Pečujte o kůži, má důležitou funkci

29.4.2010 | napsal: Dr. Michal Císařovský | zdroj: CANIS-Media

Zdraví: Pečujte o kůži, má důležitou funkci, fotka: Srst1.jpg Vypadávání srsti, svědění a dermatózy trápí mnoho psů, koček i dalších zvířat. Mnoho majitelů však bere kožní změny či svědění na lehkou váhu. Přitom včasné odhalení příčin může ušetřit zvířeti dlouhodobé potíže a majiteli zbytečné náklady na dlouhou léčbu.
více...

Zdraví: Ostropestřec pomáhá i psům a kočkám

29.4.2010 | napsal: CANIS-Media | zdroj:

Ostropestřec mariánský se již od antiky používá jako mimořádně účinný prostředek k léčbě zažívacích a jaterních onemocnění. Příznivé účinky silymarinu na ochranu, zlepšení funkce a regeneraci poškození jaterní tkáně jsou v humánní medicíně známy a využívány dlouhou dobu a byly publikovány v desítkách studií. Dnes nachází své místo i v medicíně veterinární.
více...

Majitel bez pasu, pes s pasem

25.4.2010 | napsal: Dr. Michal Císařovský | zdroj: CANIS-Media

Majitel bez pasu, pes s pasem, fotka: PAS_finW.jpg Zatímco my, lidé, už pasy k výjezdu prakticky nepotřebujeme, psi, kočky fretky cestují již několik let za hranice ČR s vlastním pasem. Vystavení pasu pro malá zvířata (Pet-passport) je pro většinu praktických veterinárních lékařů rutinní záležitost, přesto je vhodné před cestou zkontrolovat, zda pas Vašeho mazlíčky je zcela a správně vyplněný a zaregistrovaný.

více...

Desetitýdenní štěně se vrátilo k majitelům

5.4.2010 | napsal: NRMZ | zdroj:

Šťastný konec má příběh ztraceného teprve desetitýdenního pyrenejského horského psa Exe.
Ex se v neděli večer vrátil domů k majitelům. Díky tentokrát patří čtenářce našeho webu. Spojila vyprávění dětí o nalezeném pejskovi, který byl už několik dnů jako nalezenec na nedaleké farmě, se záznamem o pohřešovaném Exovi, uveřejněným na našem webu.

Velikonoční rada a přání

2.4.2010 | napsal: NRMZ | zdroj:

Velikonoční prodloužený víkend patří každoročně mezi nejkritičtější období pro psy a jejich majitele. Návštěva zajímavých míst, vzdálených příbuzných, setkání s přáteli - to vše oslabuje pozornost majitelů. Operátoři NR budou připraveni pomoci nepřetržitě i během Velikonoc, přesto raději omezte rizika a svého pejska hlídejte ještě lépe než obvykle.
více...

Nebezpečný led

27.1.2010 | napsal: | zdroj:

Od začátku ledna registrovali naši operátoři již druhý případ psa, kterého majitelé našli utonulého pod ledem.
více...

Pomoc potřebným pejskům

1.1.2010 | napsal: mac | zdroj: NRMZ

Pomoc potřebným pejskům, fotka: Pes se svickou_W.jpg Pouhých 119,- Kč - tak málo stačí, abyste pomohli změnit jeden psí nebo kočičí osud. Zároveň získáváte jistotu, že Váš sponzorský dar bude použit opravdu pro konkrétního pejska či kočku, nikoliv na provoz kanceláří, večeře či jiné „provozní náklady“, jak se může stát u některých nadací.
více...

Co dělat při ztrátě a nálezu psa

22.12.2009 | napsal: M. Císařovský | zdroj: CANIS-Media

Co dělat při ztrátě a nálezu psa, fotka: ZTRNAL2.jpg Měli jste svého psa pod kontrolou, vyhnuli jste se frekventovaným místům, nevenčili jste v době nejhlučnějších oslav, a přesto se pes zaběhl? Postupujte podle praxí ověřených rad.
Nebo se k vám naopak přidal na procházce pes a majitel není v dohledu? Přečtěte si několik tipů, abyste za svou snahu pomoci byli opravdu pochváleni.
více...

Pro lidi zábava, pro psy noční děs

15.12.2009 | napsal: CANIS-Media | zdroj:

Zkuste se podívat na průběh své silvestrovské oslavy alespoň na okamžik očima psa. To, co většině z nás připadá jako velká legrace a zábava, vnímají psi s úzkostí a strachem jako vybočení z běžného režimu a typ ohrožení, kterému nedokáží čelit, s nímž si nevědí rady.
více...

Síť PETMAXX je skutečně celosvětová

1.11.2009 | napsal: CANIS-MEDIA | zdroj: NRMZ

Síť PETMAXX je skutečně celosvětová, fotka: petmaxx_button2.jpg Mezinárodní vyhledávací síť Petmaxx se rozrostla o další členy. S 31 členy představuje v současné době největší celosvětový vyhledávací nástroj pro ztracená respektive nalezená zvířata.


více...

Už žádné sklo. Na světě je polymerový mikročip!

2.9.2009 | napsal: CANIS-MEDIA | zdroj: Altercan

Už žádné sklo. Na světě je polymerový mikročip!, fotka: POLY_mont kopie.jpg Někteří majitelé psů, zvláště psů malých plemen, jsou však znepokojeni představou, že do těla štěňátek byl nebo má být – tak jak je zatím běžné - zaveden mikročip umístěný ve skleněné kapsuli. Řešením je mikročip umístěný ve vysoce odolném, pružném, absolutně nelámavém, mimořádně lehkém, inertním, trvanlivém a prakticky nezničitelném materiálu – biokompatibilním polymeru.
více...

Najdi čip


On line registrace


Vstup pro klienty:

Vstup pro veterináře:

Veterinář:

login:
heslo:Provozovatel: Narodni registr majitelů zvířat 2009

NAVRCHOLU.cz