Národní registr majitelů zvířat / články / Nový Občanský zákoník přináší změny pro majitele psů

Nový Občanský zákoník přináší změny pro majitele psů

Od 1. ledna příštího roku vstupuje v platnost nový Občanský zákoník. Řada jeho paragrafů se velmi výrazně dotkne majitelů psů a dalších zvířat. A to například v případě ztráty psa.

Nesporným přínosem nového zákoníku je skutečnost, že pes přestává být z pohledu práva věcí, ale „Živé zvíře má zvláštní význam a hodnotu již jako smysly nadaný živý tvor. Živé zvíře není věcí a ustanovení o věcech se na živé zvíře použijí obdobně jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje jejich povaze.“ (§ 494).

Ztracení a nalezení
Majitelé psů nejčastěji setkávají s občanským zákoníkem v případech, kdy se jim pes ztratí, na druhé straně pak ti, kteří psa naleznou a ujmou se ho. Jde v podstatě o pozbytí či nabytí vlastnického práva, o podmínky nálezu a přivlastnění. Dosavadní zákoník říkal, že „Kdo najde ztracenou věc, je povinen ji vydat vlastníkovi. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen odevzdat ji obci, na jejímž území k nálezu došlo. Nepřihlásí-li se o ni vlastník do 6 měsíců od jejího odevzdání, připadá věc do vlastnictví této obce.“
Novela předpokládá, že „každý si chce podržet své vlastnictví a že nalezená věc není opuštěná. Kdo věc najde, nesmí ji bez dalšího považovat za opuštěnou a přivlastnit si ji.“

Ztracenou věc – a ustanovení § 1052 je právě případem, kdy se na zvíře nahlíží obdobně - vrátí nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi. Stejně jako dosud má nárok na úhradu nutných nákladů a nálezné. Pro nálezce platí, že nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena, zpravidla do tří dnů; byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení, který se zachová podle jiných právních předpisů, a není-li jich, postupuje, jako by byl nálezcem. Další postup je takový, že obec vyhlásí nález „obvyklým způsobem“ V případě nálezu zvířete pak navíc § 1058 přesně určuje, že Je-li nalezeno zvíře, u něhož je zjevné, že mělo vlastníka, oznámí nálezce nález bez zbytečného odkladu obci, nelze-li z okolností poznat, komu má být vráceno. OZ v odst.2) stanoví, že osoba, která nalezené zvíře opatruje, o ně pečuje jako řádný hospodář, dokud se jej neujme vlastník. Prakticky stejná povinnost vyplývá obci ze zákona o veterinární péči (§ 42 a §46; obec provádí odchyt toulavých a opuštěných psů a koček, popřípadě i jiných zvířat, a jejich umístění v karanténě nebo izolaci, je-li jejich odchyt v zájmu ochrany zdraví lidí a zvířat, popřípadě v jiném veřejném zájmu; hradí náklady spojené s odchytem a karanténováním odchyceného zvířete podle § 42, není-li jeho chovatel znám).

Zásadní změnu přináší pro majitele psů § 1059, který výrazně zkracuje lhůty pro nabytí vlastnického práva pro nálezce, respektive útulky: Je-li nalezeno zvíře zjevně určené k zájmovému chovu a nepřihlásí-li se o ně nikdo do dvou měsíců od vyhlášení nálezu, nabude k němu nálezce vlastnické právo. Prohlásí-li nálezce obci, že zvíře nabýt nechce, a svěří-li obec zvíře neodvolatelně osobě, která provozuje útulek pro zvířata, může tato osoba se zvířetem volně nakládat, pokud se o ně nikdo nepřihlásí do čtyř měsíců ode dne, kdy jí bylo zvíře svěřeno. Byl-li nález vyhlášen až po předání zvířete, počne lhůta běžet od vyhlášení nálezu.
Pozoruhodné je rozdílné právní postavení dvou subjektů: pokud pes zůstane u nálezce, musí ho původní majitel dohledat a přihlásit se o něj do dvou měsíců, skončí-li pes v útulku, má na to dobu dvojnásobnou. Nálezce nabývá vlastnické právo, útulek oprávnění se zvířetem volně nakládat.

Uvedená novela však nese daleko větší nebezpečí a rizika. Pokud například nálezce – byť v dobré vůli nalezne psa na parkovišti u Domažlicích ale převeze ho a ohlásí jeho nález v jiné obci než je pes registrován, s tím, že se o psa do doby, než bude nalezen vlastník, obec pravděpodobně moji nabídku přijme, neboť jinak by se ho musela ujmout a na své náklady se o něj až čtyři měsíce starat. Takto jeho nález podle občanského zákoníku jen „obvyklým způsobem“ vyhlásí; samozřejmě pouze v místě. Po dvou měsících, kdy bude mít majitel prakticky nulovou šanci se o psa u nálezce přihlásit, stává se pes nevratně, neodvolatelně a podle zákona majetkem nálezce..
Pokud by chtěl původní majitel zjistit, zda nález byl někde vyhlášen, musel by projít přibližně 12 000 úředních desek obcí, přičemž zákoník nestanoví, že i na nich má být nález oznámen. „Obvyklým“ způsobem může být i vyhlášení obecním rozhlasem. Po dvou měsících je původní vlastník bezmocný.
Obdobná situace může nastat i v případě, kdy se pes ztratí na výletě, zaběhne se mimo katastr obce v níž je přihlášen, nebo když jej nálezce v dobré vůli převeze z místa nálezu do vzdáleného útulku.

Jak se ochránit
Výše popsané příklady se mohou zdát extrémní, nicméně tisíce nejen opuštěných, ale i ztracených psů zůstává v útulcích déle než čtyři měsíce, nespočet majitelů pátrá po svých ztracených mazlíčcích déle než dva měsíce. Stejně tak si většina majitelů psů říká, že právě jim se tohle stát nemůže, protože oni mají přeci svého psa pod kontrolou.

Dva paragrafy nového OZ obsahují pro majitele psů na první pohled nenápadné, ve svém důsledku však zásadní ustanovení: v § 1047 jde o poznámku „Takové zvíře se však zvířetem bez pána nestane, je-li označeno takovým způsobem, že lze jeho vlastníka zjistit.“, v § 1053
pak povinnost daná obci, že zjistí-li sama vlastníka, zejména z nezaměnitelného označení věci, oznámí mu nález a vyzve ho, aby si věc převzal.
Pokud tedy doposud bylo průkazné označení psa pouze nepříjemnou povinností, danou místní vyhláškou nebo,podmínkou pro vystavení pasu, s novelou Občanského zákoníku se stává nejen pojistkou návratu ztraceného psa zpátky domů, ale i prevencí toho, aby se v kriticky krátké době nestal neodvolatelně a navždy majetkem někoho jiného.
Téměř 18 let po zavedení metody označování psů mikročipy u nás je již většina útulků, městských policií i veterinárních ordinací vybavena čtečkami. Zájem obcí, aby se nalezená zvířata dostala co nejdříve zpět ke svým původním vlastníkům, tedy úspora nákladů na péči o nalezená zvířata, vede k tomu, že „načítání“ psů se stává samozřejmostí i v menších obcích. Města a obce si zatím ale vedou jen lokální databáze, neumožňující identifikovat „přespolní“ psy. Vedle označení psa mikročipem je tak zásadní součástí prevence přihlásit psa do celorepublikové nebo mezinárodní databáze, jakou je například Národní registr majitelů zvířat.

Další informace k Novému občanskému zákoníku a jeho dopadu na majitele psů naleznete v prosincovém čísle časopisu Svět psů.

26.12.2013 | napsal: Dr. Michl Císařovský | zdroj: CANIS-MEDIA

Zajímavosti a články:

Seznam útulků v projektu PES 2011

21.6.2020 | napsal: NRMZ | zdroj:

Seznam útulků v projektu PES 2011, fotka: Pes2011_webmaly.jpg Průběžně aktualizovaný seznam útulků, kterým je možné poskytnout sponzorský dar - mikročip/y v rámci projektu PES 2011. Některé útulky potřebují i čtecí zařízení.Čipování pro psy je od 1. 1. 2020 povinné

8.10.2019 | napsal: | zdroj:

Od 1. ledna 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem. Od tohoto data by měl být na území České republiky označený každý pes.
Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině (tedy nejpozději v půl roce věku).

3.10.2019 | napsal: | zdroj:

Upozornění
Národní registr majitelů zvířat (NRMZ) není totožný a nemá nic společného s „Národním registrem psů“, jehož provozovatel vznikl 2.7.2019.

Útulky se radují z darovaných čteček. Pomůžete i dalším?

2.9.2019 | napsal: | zdroj:

Více než 100 útulků již využívá čtecí zařízení darovaná sponzory v rámci projektu PES 2011. Další útulky na dárce čtečky teprve čekají. Pomoci můžete i Vy, ať již zakoupením čtečky nebo přispěním menší částkou na jedno ze čtecích zařízení. Kampaň je součástí dlouhodobého projektu PES 2011. Více informací o možnostech jak se do kampaně zapojit a pomoci konkrétnímu útulku získáte u operátorů NRMZ na tel. 602 611 053 nebo e-mail info@narodniregistr.cz.

120,- Kč může změnit jeden zvířecí osud - PES 2011

15.1.2019 | napsal: NRMZ | zdroj: narodniregistr.cz

120,- Kč může změnit jeden zvířecí osud - PES 2011, fotka: Pes2011_web.jpg Cílem úspěšného projektu PES 2011 je zajistit označení mikročipem pro psy a kočky v útulcích pro opuštěná zvířata. Během své existence pomohl již desítkám útulků získat tolik potřebné čtecí zařízení a tisícům pejsků a koček pomohl zajistit identitu a tím i šanci na návrat k majiteli.
Pomoci změnit jeden zvířecí osud můžete už zakoupením jediného mikročipu za 120,- Kč. Přispět můžete také na nákup čtecího zařízení.

Nadstandardní služby - změna nabízených služeb

21.12.2017 | napsal: | zdroj:

Od 1. ledna 2018 poskytuje Národní registr svým klientům nadstandardní služby pouze ve variantě bez pojištění. Služby s pojištěním odpovědnosti za škody způsobené psem na zdraví a majetku již není možné sjednat.
Služby včetně pojištění sjednané do data 31. 12. 2017 zůstávají v platnosti v plném rozsahu. Úhrady za tuto službu, připsané na účet provozovatele NRMZ po datu 31. 12. 2017, budou klientům v plné výši vráceny.

On-line registrace: Pokyny před vyplněním formuláře - ČTĚTE POZORNĚ

15.7.2017 | napsal: NRMZ | zdroj:

Než vyplníte formulář pro on-line registraci, zkontrolujte si nejprve, zda již není mikročip registrovaný v databázi.
Je Váš pejsek očipovaný již delší dobu nebo jste ho koupili od chovatele či původního majitele?
Než vyplníte formulář pro on-line registraci, zkontrolujte si nejprve, zda již není mikročip registrovaný v databázi. On-line formulář je určený pouze pro prvotní registraci zvířete do databáze. Formuláře pro hlášení změny údajů najdete v klientské části webu.
Pokud požadujete duplikát identifikačního průkazu, můžete si ho objednat přímo u operátorů nebo jednoduše zaplatit převodem na účet - duplikát bude vystaven automaticky.
Pro založení klientského účtu vyplníte POUZE krátký formulář, který se Vám zobrazí při prvním přihlášení konkrétním číslem mikročipu.

Aktualizujte své údaje v databázi

10.7.2017 | napsal: | zdroj: NRMZ

Přestěhovali jste se, změnili jste telefonní číslo nebo má Váš pejsek nového majitele? Nezapomeňte nahlásit změnu údajů operátorům Národního registru majitelů zvířat. Pouze aktuální údaje mohou pomoci Vašemu zatoulanému pejskovi k návratu domů.
Své údaje můžete aktualizovat e-mailem, telefonicky (s výjimkou změny majitele) nebo z klientského účtu. Ve zprávě vždy uvádějte číslo mikročipu.

Záznam s fotografií

5.7.2017 | napsal: | zdroj:

Záznam v Národním registru majitelů zvířat můžete doplnit o fotografii. Fotografie se zobrazí při on-line ověřování mikročipu a může být použita také k okamžitému zveřejnění při ztrátě Vašeho mazlíčka.

Co dělat při ztrátě a nálezu psa

22.1.2017 | napsal: | zdroj: CANIS-Media

Co dělat při ztrátě a nálezu psa, fotka: ZTRNAL2.jpg Měli jste svého psa pod kontrolou, vyhnuli jste se frekventovaným místům, nevenčili jste v době nejhlučnějších oslav, a přesto se pes zaběhl?
Postupujte podle praxí ověřených rad.

Nebo se k vám naopak přidal na procházce pes a majitel není v dohledu?
Přečtěte si několik tipů, abyste za svou snahu pomoci byli opravdu pochváleni.
Pomozte společně s námi

11.12.2015 | napsal: | zdroj:

Pomozte společně s námi, fotka: Pes2011_webmaly.jpg I pejsci a kočičky si zaslouží vánoční dárky. A také vlastní domov.
Informace o projektu PES 2011 a návod, jak poskytnout věcný sponzorský dar a navíc ještě získat hodnotný dárek pro vás či vaše blízké.

Najdi čip

Nová registrace

Hlášení změn

Změny údajů v databáziProvozovatel: Narodni registr majitelů zvířat 2009

NAVRCHOLU.cz