O Národním registru majitelů zvířat

Ať jste majitelem psa, kočky nebo jiného domácího mazlíčka, exotického zvířete nebo třeba pštrosa, právě pro vás je určena metoda celoživotního a nezaměnitelného označení zvířete mikročipem. Označení mikročipem slouží jako průkazná identifikace, akceptovaná nebo dokonce vyžadovaná chovatelskými organizacemi, státními orgány, pojišťovnami a dalšími subjekty.

Národní registr majitelů zvířat (NRMZ) poskytuje svým klientům nepřetržitý servis již od roku 1996.
NRMZ eviduje zvířata označená mikročipy a/nebo tetováním.
Označení mikročipem v celosvětově rozšířeném systému ISO 11784 a 11785 vyžaduje legislativa Evropské unie a České republiky včetně obecních vyhlášek, a doporučují a jako jediný používají i chovatelské organizace FCI a FIFe. Pro křížence je pak mikročip vůbec jediným spolehlivým označením.
NRMZ komunikuje s obdobnými institucemi v zahraničí a je součástí celosvětové sítě PETMAXX.

Označení zvířete mikročipem a evidence v Národním registru majitelů zvířat přináší vedle spolehlivé a trvalé identifikace další možnosti, výhody a návazné služby

Označení mikročipem využijete pro:

 • bezplatný zápis do centrální evidence Národního registru majitelů zvířat a využívání návazných služeb*
 • vystavení pasu zvířete pro cesty do zahranicí
 • registraci místním úřadem, splnění podmínek vyhlášky a případné poskytnutí slevy na poplatku ze psů
 • chovatelskou evidenci psů a dalších druhů zvířat s průkazem původu
 • očkování a kontrolu vakcinace
 • pojištění
 • kontrolu a prokázání identity zvířete při cestách do zahraničí, případně exportu.

(* bezplatný zápis se vztahuje na zvířata označená vybranými mikročipy Datamars s českým národním kódem.)

Jak vybírat mikročip

 • informujte se u veterinárního lékaře nebo dodavatele, zda je mikročip v souladu s jedinou mezinárodně platnou normou pro RFID - ISO 11784/85, zda odpovídá požadavkům EU (Nařízení EU č. 998/203 o pohybu „pet animals“ na území členských zemí EU)
 • ověřte si, že struktura kódu mikročipu obsahuje označení země původu psa podle mezinárodního kódování ISO (pro Českou republiku 203) a identifikátor výrobce (bez těchto dat nelze zaručit ani jedinečnost kódu, ani dohledání v příslušném národním registru)
 • národní kód vám dává jistotu, že i v případě ztráty a „načtení“ psa v zahraničí bude kontaktován český registr (Národní registr majitelů zvířat je součástí celosvětové sítě PETMAXX). Vyžadujte mikročip s národním kódem, i když neplánujete se svým psem cestu do zahraničí. I při výletu například na Šumavu se zaběhnutý pes může dostat do zahraničního útulku.
 • seznamte se se způsobem registrace, zda je mikročip vybaven potřebným počtem etiket s čárovým kódem, zda jsou k němu dodávány/vystavovány registrační karty NRMZ.
 • mějte na paměti, že pouze s vaším souhlasem, stvrzeným podpisem nebo odesláním registrační karty do registru, mohou být údaje v dohodnutém rozsahu a režimu evidovány, používány, případně postupovány třetím osobám nebo zveřejňovány (například na internetu)
 • registr, do nějž se přihlásíte, volte podle služeb, které dodavatel (poskytovatel) mikročipu souběžně nabízí, tj. aktivní vyhledávání, počet kontaktních míst v ČR, návaznost na zahraniční registry a databáze), dostupnost operátora (telefon, e-mail, či stálá 24hodinová služba), vydávání identifikačního průkazu, členství v zákaznických klubech apod.
 • Mikročipy švýcarského výrobce DataMars distribuované společností Altercan, s. r. o. tyto podmínky beze zbytku splňují. Národní registr majitelů zvířat je členem celosvětové vyhledávací sítě PETMAXX (www.petmaxx.com ).

Čip sám o sobě je prakticky bezcenný. Smysl mu dává až průkazná evidence a služby, jako je aktivní vyhledávací síť.

Jak zaevidovat zvíře do Národního registru majitelů zvířat

Přihlášení zvířete do databáze je možné odesláním registrační karty* (je součástí všech mikročipů Datamars), přihlášky zvířete (ke stažení) nebo prostřednictvím on-line formuláře.

*Každý mikročip v distribuci Altercan, s. r. o. je vybaven Registrační kartou Národního registru majitelů zvířat, která má dva samopropisovací díly. Oba díly registrační karty jsou určeny pro majitele označeného zvířete. Originál zasílá majitel poštou na Národní registr majitelů zvířat jako podklad pro zápis zvířete do evidence. Doporučujeme, aby si majitel od tohoto dílu registrační karty zhotovil před jeho odesláním do centrální evidence kopii. Další díl podle místních podmínek odesílá majitel nebo na základě dohody s majitelem zvířete přímo veterinář odboru poplatků (daní) ze psů místního úřadu, (zkušenost z praxe je taková, že většina města, která zavedla evidenci majitelů psů s využitím metody RFID, akceptují registrační kartu jako přihlašovací formulář). Pokud není díl využit pro tento účel, zůstává majiteli pro další potřebu.

Poplatky za zaevidování zvířete

Zápis zvířete do registru mají zdarma majitelé, kteří si nechají své zvíře označit mikročipem DATAMARS s českým národním kódem a od veterináře (aplikační pracoviště) obdrží vyplněnou Registrační kartu NRMZ.

Zvířata označená jiným typem mikročipu, importovaná nebo tetovaná zapisujeme na žádost majitele po úhradě poplatku za zápis ve výši 198,- Kč (vč. DPH). Pro zápis zvířete bez originální registrační karty NRMZ můžete využít PŘIHLÁŠKU ZVÍŘETE nebo on-line registraci. Registrační poplatek se hradí převodem na účet č. 2700175396/2010, složenkou typu A, nebo prostřednictvím platební brány GoPay (platba kartou a mikroplatby). Kompletní přehled poplatků a služeb najdete zde nebo ke stažení zde. Variabilní symbol tvoří posledních deset čísel z kódu mikročipu.
Variabilní symbol musí být uveden při každé platbě! Platba bez variabilního symbolu nemůže být přiřazena ke konkrétnímu mikročipu. Po zpracování údajů obdržíte potvrzení o dokončení registrace e-mailem. 

Ochrana osobních údajů

Údaje evidované v Národním registru majitelů zvířat podléhají zákonné ochraně osobních údajů dle platných právních předpisů. Majitel označeného zvířete dává podpisem registrační karty respektive odesláním registrační karty do Národního registru majitelů zvířat nebo vyplněním a odesláním formuláře pro on-line registraci a následným potvrzením souhlasu či platbou jednorázového poplatku za zaregistrování souhlas k zařazení uvedených údajů do databáze provozované společností Altercan, s. r. o., a k jejich využití v zájmu zvířete a jeho majitele v rozsahu služeb poskytovaných NRMZ.

Osobní údaje majitele zpracovává provozovatel NRMZ a jeho zaměstnanci. Provozovatelé a pracovníci Národního registru majitelů zvířat nesdělují informace, které získali v souvislosti s evidencí označeného zvířete jak o zvířeti, tak o jeho majiteli třetím osobám nad rámec zmocnění majitelem označeného zvířete, s výjimkou zákonem stanovených případů.
Tento závazek se vztahuje i k přihlašovací povinnosti majitelů určitých druhů zvířat (psů, hospodářských zvířat, nebezpečných zvířat ve smyslu zákona o veterinární péči a zákona na ochranu vzácných a ohrožených druhů zvířat a rostlin), neboť tato povinnost je uložena výhradně majiteli zvířete.

Za správnost, přesnost a pravdivost poskytnutých osobních údajů je zodpovědný registrovaný majitel zvířete. Provozovatel nenese odpovědnost za správnost poskytnutých údajů. Majitel má právo požadovat přístup k osobním údajům. Provozovatel NRMZ je oprávněn účtovat za poskytnutí výpisu evidovaných osobních údajů přiměřený poplatek na úhradu nákladů. Výše poplatku je stanovena v aktuálním ceníku služeb podle způsobu předání.

Majitel má právo na opravu evidovaných osobních údajů.

Majitel má právo kdykoliv požádat o vyřazení poskytnutých osobních údajů z databáze NRMZ a to písemně nebo e-mailem na adrese NRMZ nebo jeho provozovatele, nebo datovou zprávou na adrese provozovatele NRMZ. Vzhledem k charakteru služby je výmazem osobních údajů zároveň ukončeno poskytování služeb NRMZ majiteli.

Majitel má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, dále má právo podat stížnost u UOOU.

Identifikační průkaz zvířete

Dokladem o zaregistrování zvířete v NRMZ je IDENTIFIKAČNÍ PRŮKAZ zvířete.
Na přední straně identifikačního průkazu je vytištěn v čárové i alfanumerické podobě kód mikročipu označeného zvířete.

Jak používat identifikační průkaz:

Identifikační průkaz Národního registru je "občanským průkazem" vašeho zvířete a dokladem o jeho označení mikročipem. Má formát kreditních či jiných identifikačních karet, proto ji můžete uložit mezi ostatní důležité doklady a nosit vždy s sebou.

Při komunikaci s operátory NRMZ nebo při hlášení ztráty zvířete tak budete mít číslo kódu jeho mikročipu vždy po ruce.

 

Jak postupovat při nálezu zvířete

 • navštivte nejbližší ordinaci veterinárního lékaře nebo útulek a požádejte o kontrolu mikročipu nebo čísla tetování
 • Kontaktujte operátory národního registru majitelů zvířat a sdělte jim číslo čipu nebo tetování (ev. jiný popis zvířete) a kontakt na opatrovatele, u kterého bude zváře k vyzvednutí
 • jakmile obdržíme o zprávu o hledaném zvířeti, předáme majiteli kontakt na nálezce